Soutěžní řád Czech Scooter Association, z.s.

Čl. 1 - Základní ustanovení

1.1.

Soutěžní řád freestyle scooteringu (dále jen "SŘ") stanoví podmínky organizace scooteringových soutěží pořádaných v rámci Czech Scooter Association z.s. (dále jen"CSA") a vztahuje se na všechny jejich účastníky (závodníky, jejich funkcionáře, rozhodčí, delegáty a další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce) a na řídící orgány těchto soutěží. Výklad tohoto SŘ provádí řídící orgán soutěže - Výbor CSA (dále jen “Výbor“), jeho změny a doplňky provádí výhradně Výbor.

1.2.

Změny a doplňky tohoto SŘ mohou být schváleny pouze před začátkem nového soutěžního ročníku a musí být oznámeny závodníkům minimálně 14 dní před zahájením soutěže jejich zveřejněním na stránkách www.czechscootering.cz.

1.3.

V rámci CSA se pořádají soutěžní závody. Ze všech závodů pořádaných v rámci CSA musí být pořízen přehled o výsledcích (dále jen „POV“) v elektronické podobě ověřený rozhodčími akce nebo v písemné podobě podepsaný rozhodčími akce. Za soutěžní závody se považují závody Scooter Cup (dále jen “SC”), Mistrovství České republiky (dále jen MČR) a soutěže lokáního charakteru. Uspořádání všech soutěží musí být schváleno Výborem CSA. CSA jakožto zřizovatel veškerých soutěží má výhradní mediální, televizní a další audiovizuální práva ke všem závodům pořádaným v soutěžích CSA. Řídící orgán může v odůvodněných případech vydat zákaz pořádání scooteringových závodů. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku,  bezpečnosti a ochrany zdraví při závodech.

1.4.

CSA ctí pravidla Antidopingového Výboru ČR. Je nutné, aby všichni účastníci závodu znali seznam zakázaných látek dostupný na www.antidoping.cz. V případě prokázání užití zakázaných látek hrozí jak individuální postih, tak i postih pro CSA a zhoršení podmínek pro freestyle scootering na následující sezónu. 

Čl. 2 - Scooter Cup

2.1.

Scooter Cup se řídí tímto SŘ a kalendářem soutěží CSA, který pro soutěže schvaluje a vydává řídící orgán soutěže. Rozpis závodů CSA musí respektovat tento SŘ a být s ním v souladu.

2.2.

Kalendář soutěží CSA je tvořen datumy jednotlivých soutěží, místem jejich konání a jejich názvem. Kalendář všech akcí Scooter Cupu musí být zveřejněn na začátku závodní sezóny, minimálně 30 dní před konáním prvního závodu. Případné změny v termínech konání jednotlivých akcí budou komunikovány na webu www.czechscootering.cz minimálně 30dní před konáním konkrétní akce. 

2.3.

Změny v SŘ CSA, které se týkají systému a organizace soutěží a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich účastníků, nelze v průběhu soutěžního ročníku provádět. 

2.4.

Změny v kalendáři soutěží CSA mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící orgány CSA a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěží. SŘ je závazný pro všechny účastníky soutěží.

2.5.

Porušení nebo nedodržování tohoto SŘ CSA a kalendáře soutěží CSA může být podle intenzity porušení nebo jejich nedodržení postihováno disciplinárními tresty.

Čl. 3 - Organizace soutěží

3.1. Úrovně soutěží

Nejvyšší úrovní pro všechny kategorie a disciplíny je v České republice závod Českého poháru Scooter Cup (dále jen SC), jehož součástí je i závod označený jako Mistrovství ČR. Nižší úrovní jsou místní závody pod záštitou CSA. Zahraniční závody jsou vyhlašovány a vedeny federací World skate (dále jen WS).

3.2. Řízení soutěží

a) Celostátní soutěže řídí Výbor CSA.

b) Regionální soutěže (rozuměno soutěže nižší úrovně, avšak třeba i s nadregionální účastí) řídí místní sportovní kluby anebo pořadatel pro daný účel schválený Výkonným výborem CSA. Nesmí se však odchýlit od tohoto SŘ a dalších platných směrnic a řádů, pokud není výslovně stanoveno jinak.

c) V případě neexistence klubu v regionu může nižší soutěž v daném regionu řídit Výbor CSA. 

3.3. Systémy soutěží SC

Závod SC se odehrává v areálu skateparku a na ploše a překážkách určených pro provádění triků. Registrace do závodu probíhá online nebo v odůvodněných případech i na místě. Registrovaný závodník je pak povinen se ještě v místě závodu akreditovat.  Akreditace probíhá na místě, v den závodu a v místě tomu určeném pořadatelem. Startovné je uvedeno na jednotlivých informačních stránkách zastávek (závodů) SC. 

Pokud o to současně požádá, pak registrací do závodu se závodník může stát členem CSA a přijímá její Stanovy. 

Jezdci jsou povinni mít funkční vybavení pro freestyle scootering. Podpisem/potvrzením registrace do závodu jezdec souhlasí s dodržováním níže uvedených pravidel CSA a Antidopingového Výboru ČR.

3.4.  Kategorie

        Kategorie bude v závodě (ve kterém byla kategorie původně vyhlášena) otevřena pouze tehdy, zaregistruje-li se do soutěže alespoň 5 závodníků předem v rámci online registrace. Pořadatel závodu zkontroluje počet přihlášených jezdců nejpozději 3 dny před konáním závodu a při nedostatečném počtu registrovaných jezdců má povinnost přihlášené závodníky (tzn. doposud registrované 1-4 závodníky) neprodleně informovat o zrušení jejich kategorie.

        Kategorie se do výsledků aktuální soutěžní sezóny v rámci seriálu Scooter Cup (nebo-li Českého poháru) bude započítávat pouze v případě, pokud budou vyhlášeny minimálně 3 závody, ve kterých pořadatel počítá s účastí závodníků dané kategorie. O vyhlášení konkrétních kategorií v konkrétním závodě rozhoduje vždy sám pořadatel. Pokud tedy např. kategorie Masters odjede pouze Mistrovství České republiky, pak bude za tuto kategorii vyhlášen Mistr České republiky, nicméně nebude vyhlášen vítěz Českého poháru / Scooter Cupu. 

Věkové kategorie a disciplíny pohárových závodů Scooter Cup a MČR:

Rookie do 9ti let včetně: v kategoriích Park, Street, Minirampa a Bowl jedou chlapci a dívky kategorie Rookie do 9ti let všichni společně v jedné kategorii.

Park junioři a juniorky:

Junioři/Juniorky do 14 let včetně

Junioři/Juniorky do 18 let včetně

Park muži a ženy:

Masters

Street junioři a juniorky:

Junioři/Juniorky do 14 let včetně

Junioři/Juniorky do 18 let včetně

Street muži a ženy:

Masters

Minirampa / bowl

Junioři/Juniorky do 14 let včetně

Junioři/Juniorky do 18 let včetně

muži a ženy:

Masters

Věkové kategorie a disciplín všech závodů v disciplíně Pump track:

Dívky/Chlapci do 9 ti let včetně

Dívky/Chlapci do 14 let včetně

Dívky/Chlapci 15 let a více

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující ročník narození, tedy například pro ročník 2024 se považují za:

„Rookie do 9 let včetně“ závodníci/ce narození v letech 2015, 2016 a mladší. 

“Junioři do 14 let včetně” závodníci/ce narození v letech 2014 - 2010

“Junioři do 18 let včetně” závodníci/ce narození v letech 2009 - 2006

“masters” závodníci/ce nasazeni po předchozím souhlasu pořadatele nebo závodníci/ce narození v letech 2005, 2004 a starší

3.5. Mezinárodní soutěže

  • soutěže Evropského poháru, Mistrovství Evropy, Světový pohár a Mistrovství světa a jsou řízeny nadnárodní federací World Skate.

3.6. Česká reprezentace

Česká reprezentace ve freestyle scooteringu je vedena pod CSA a její členové reprezentují Českou republiku ve freestyle scooteringu na mezinárodním poli. Zároveň reprezentace propaguje aktivity CSA a pomáhá rozvoji freestyle scooteringu v ČR. Nominovaní jezdci do České reprezentace jsou na základě kriterií viz níže:

  • Českou reprezentaci nominuje a schvaluje VV CSA
  • Reprezentace pro rok 2024 je určena pro kategorii Masters: Muži (věk 18+)
  • Kritéria pro nominaci do reprezentace se rozdělují na objektivní („tvrdá) a subjektivní („měkká“) kritéria
  • Objektivní kritéria: Umístění v soutěžích (domácích i mezinárodních), konaných v předchozí sezóně
  • Subjektivní kritéria: Přínos jezdce pro popularizaci sportu, vysoká úroveň dovedností v daném sportu, dodržování antidopingových pravidel, práce v komunitě, důstojná reprezentace sportu a České republiky, aktuální forma / fyzická připravenost sportovce

Čl. 4 - FORMÁT ZÁVODŮ Scooter Cup a MČR v disciplínách park, street, minirampa / bowl, pumptrack

4.1. Kvalifikace park

Každý jezdec odjede 2 jízdy po 45 sekundách a to buď formou samostatných jízd nebo heatů (odvislé od počtu registrovaných jezdců). V případě heatů dostane každý jezdec vlastní skóre vyhodnocené vůči celé konkurenci v příslušné kategorii. 

V rámci kvalifikačních jízd se po uplynutí 45s na jízdu nepojedou last tricky.

„The best one counts“,  tedy do výsledků se  počítá nejlepší jízda.

Při účasti 5 - 10 závodníků odpadá kvalifikační kolo a všichni jezdci z této kategorie automaticky jedou pouze dvě finálové jízdy

doba jízdy 45 sec může být v případě většího skateparku upravena až na 90 sec. Tuto skutečnost musí pořadatel před závodem komunikovat v propozicích.

4.2. Finále park

Každý jezdec má 2 samostatné jízdy po 45 sekundách

Head judge může před závodem rozhodnout, zdali se v kategorii Masters pojede po druhé finálové jízdě last trick. Pokud ano, mají závodníci v kategorii Masters po druhé finálové jízdě dva pokusy na jeden last trick.

„The best one counts“, tedy do výsledků se  počítá lepší jízda. V případě last tricku ve finále kategorie Masters se bodové ohodnocení v rozmezí 1 až 5 bodů za last trick přičítá k lepší z jízd.

Doba jízdy 45 sec může být v případě většího skateparku upravena až na 90 sec. Tuto skutečnost musí pořadatel před závodem komunikovat v propozicích.

4.3. Kvalifikace minirampa / bowl 

Kvalifikace disciplíny minirampa / bowl  se jedou formou heatů

Pořadatel může po předchozí písemné domluvě s VV CSA jmenovat předem domluvený počet nasazených jezdců do závodu. Vždy ale bude ponechána možnost registrace závodníků mimo pozvané sportovce.

Maximální počet jezdců v jednom heatu je 5 jezdců

Doba trvání jednoho heatu je 5 - 10 min, dle počtu registrovaných jezdců. Tuto informaci pořadatel upřesní před zahájením závodu.

Počet jezdců a doba trvání každého heatu je odvislá od počtu přihlášených jezdců, tuto informaci pořadatel upřesní před zahájením závodu

Každý jezdec získá vlastní skóre vyhodnocené vůči celé konkurenci v příslušné kategorii a nejenom vůči konkurentům v příslušném heatu.  Jednotlivé výsledky jsou tudíž porovnatelné napříč celou kategorií.

Při účasti 5 - 10 závodníků odpadá kvalifikační kolo a všichni jezdci z této kategorie automaticky jedou pouze finále

4.4. Finále minirampa / bowl

Finále disciplíny minirampa se jede formou 2 finálových jízd

Doba každé jedné finálové jízdy je 45 sec

Head judge může před závodem rozhodnout, zdali se pojede po druhé finálové jízdě last trick. Pokud ano, mají závodníci po druhé finálové jízdě dva pokusy na jeden last trick.

„The best one counts“, tedy do výsledků se  počítá lepší jízda. V případě last tricku se bodové ohodnocení v rozmezí 1 až 5 bodů za last trick přičítá k lepší z jízd.

4.5. Kvalifikace a finále street

Kvalifikace je uskutečněna buď formou samostatných jízd nebo heatů (odvislé od počtu registrovaných jezdců). V případě heatů dostane každý jezdec vlastní skóre vyhodnocené vůči celé konkurenci v příslušné kategorii.

Při účasti 5 - 10 závodníků odpadá kvalifikační kolo a všichni jezdci z této kategorie automaticky jedou pouze dvě finálové jízdy

Doba jízdy 45 sec může být v případě většího skateparku upravena až na 90 sec. Tuto skutečnost musí pořadatel před závodem komunikovat v propozicích.

Finále disciplíny street je hodnoceno systémem 2/3/3. Každý závodník má 2 samostatné jízdy po 45 sekundách následované 3-mi jednotlivými pokusy na best trick

Do výsledků se počítá lepší jízda (“the best one counts”) a dvě lepší bodové ohodnocení z last tricků

Maximální bodové ohodnocení jízdy v systému 2/3/3 je 200 bodů (100 za jízdu a 50 za každý best trick)

4.5 Kvalifikace a finále pumptrack

Časomíru jednotlivých závodníků mají na starosti vždy minimálně dva rozhodčí. Hodnotí se čas projetí předem vytyčené trasy od startu do cíle. Podle profilu trati bude předem určen styl závodu. V režimu single line jede každý závodník zvlášť. U double line (dvě stejné trasy postavené vedle sebe) je možné jet vyřazovací závod.

4.6. Účast zahraničních jezdců

Titul “Mistr České republiky”, diplomy, medaile a poháry za odměňovaná pořadí náleží pouze závodníkovi s českým občanstvím a to jak na MČR, tak na závodech SC. Pokud závodník s jiným než českým občanstvím bude na stupni vítězů, náleží mu pouze hmotné / peněžité výhry, ale trofeje převezme následující závodník s českým občanstvím.

Pokud zahraniční závodník postoupí do finále, je startovní listina rozšířena o příslušný počet postupujících jezdců s českým občanstvím.

4.7. Klíč k počtu postupujících do finále pro každou kategorii na soutěžích CSA

Počet registrovaných závodníků v kvalifikaci 

Počet postupujících do finále 

5 - 10

kvalifikace odpadá, všichni startují rovnou finálové jízdy

do 40

10

nad 40

15

   

4.8. Nasazení jezdci do finále MČR ze závodů Scooter Cupu

Na začátku závodní sezony může být vyhlášen jeden závod, ze kterého budou nejlepší jezdci nasazeni rovnou do finále MČR. Pokud bude kvalifikační závod SC na začátku sezony vyhlášen, postoupí z tohoto závodu následující počet jezdců:

Rookie do 9 let včetně: 2 postupující

Junioři do 14 let včetně: 4 postupující

Junioři do 18 let včetně: 4 postupující

Všichni postupující musí svou účast ve finále MČR písemně potvrdit nejpozději 2 dny před konáním soutěže a to na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (jezdci přijde ze strany CSA potvrzující email). Nebude-li účast písemně potvrzena k tomuto datu, pak nárok na účast ve finále MČR automaticky zaniká a o daný slot se zvyšuje počet postupujících z kvalifikace konkrétního závodu. Jezdec, který svou účast ve finále nepotvrdí 48h před konáním závodu, má i tak možnost se do finále MČR probojovat regulérní účastí v kvalifikačním kole MČR jako ostatní závodníci.

4.8.1. Kolik závodníků tedy postupuje do finále MČR?

Počet postupujících do finále je výsledek součtu A (postupující z kvalifikačního závodu SC) + B (postupující z kvalifikačního kola MČR)

Příklad:

Na kvalifikačním závodu Scooter Cupu bude méně než 40 jezdců v kategorii Junioři do 14ti let. V kategorie Junioři do 14 let budou 4 nejlepší finalisté nasazeni do finále MČR. Z kvalifikačního kola MČR postoupí dalších šest jezdců. Celkem bude startovní listina finále MČR obsahovat 10 jezdců.

4.8.2. Jak se řeší případy, kdy v kvalifikaci skončí více jezdců na posledních postupových místech se stejným počtem bodů?

Počet postupujících se rozšíří o daný počet závodníků.

Příklady:

V kvalifikačním závodě SC v kategorii Junioři do 14 let budou mít závodníci na 4. a 5. místě stejný počet bodů. Vstupenku do finále MČR dostanou oba, celkem tedy bude nasazeno 5 závodníků z této kategorie. Startovní pole finále MČR bude doplněno o dalších 5 jezdců nad rámec kvalifikačního kola. Při účasti do 40ti jezdců bude tedy postupovat 6 jezdců z kvalifikačního kola + 5 nasazených jezdců z kvalifikačního závodu SC, celkem bude ve finále 11 finalistů

V kategorii do 14ti let bude na MČR přihlášeno méně než 40 jezdců. Z kvalifikačního kola tedy postupuje 6 jezdců, ale na 6. a 7. místě skončí jezdci se stejným počtem bodů. Startovní listina finále se rozšíří o jedno místo a spolu se 4mi nasazenými jezdci z kvalifikačního závodu SC postoupí celkem 11 závodníků.

4.9. Výsledky závodů Scooter Cup

4.9.1. Bodování závodů Scooter Cup

Rozdělení bodů za jeden závod SC je následující:

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

1

1000

8

550

15

350

22

190

29

145

2

900

9

500

16

325

23

180

30

140

3

800

10

475

17

300

24

170

31

135

4

750

11

450

18

275

25

160

32

130

5

700

12

425

19

250

26

155

33

125

6

650

13

400

20

225

27

150

34

120

7

600

14

375

21

200

28

145

35

115

pozn. od 26. místa se uděluje vždy o pět bodů méně až dokud nezbývají žádné body na rozdání.

V případě závodu MČR jsou body za umístění dvojnásobné.

V případě stejného počtu bodů v konečném pořadí SC po odjetí MČR se v případě prvních třech míst lépe umístí jezdec, jehož součet bodů z dvou nejlepších výsledků dosažených v SC bude lepší.  V případě stejného počtu bodů u jezdců od čtvrtého místa dále zůstává v konečném pořadí dělené místo.

4.9.2. Výhry

Věcné ceny jsou jezdcům předány při vyhlášení výsledků. Peněžité výhry se předávají po vyhlášení výsledků v místě určeném pořadatelem závodu v hotovosti. V každé kategorii se odměňují první tři místa. Zahraniční účastníci se dle odst. 4.6. mohou zúčastnit závodů SC a MČR, při obsazení výherních příček jim náleží příslušná odměna (prize money, věcné ceny), ale trofej a diplom za umístění v závodu SC/MČR náleží dalšímu závodníkovi s českým občanstvím v pořadí.

4.10. Bodování závodu

4.10.1. Park

Bodování jednotlivých závodníků mají na starost vždy minimálně tři rozhodčí, v případě MČR pak minimálně rozhodčí čtyři . Podle mezinárodních standardů se jízdy hodnotí podle 4 základních kritérií a to: obtížnost předvedených triků, různorodost, konzistence a styl. Rozhodčí vždy udělí bodové hodnocení za každé jednotlivé kritérium zvlášť a to maximální možnou výší 25-ti bodů. Celkové bodové ohodnocení závodníka je dáno součtem získaných bodů za každé jednotlivé kritérium. Maximální možný bodový zisk je 100 (v případě vyhlášeného last tricku v kategorii masters je maximální možný počet dosažených bodů 105). Podrobné informace v sekci Bodování.

4.10.2. Street

Bodování jednotlivých závodníků mají na starosti vždy minimálně tři rozhodčí, v případě MČR pak minimálně rozhodčí čtyři . Podle mezinárodních standardů se jízdy hodnotí podle 4 základních kritérií a to: obtížnost předvedených triků, různorodost, konzistence a styl. Rozhodčí vždy udělí bodové hodnocení za každé jednotlivé kritérium zvlášť a to maximální možnou výší 25-ti bodů. Celkové bodové ohodnocení závodníka je dáno součtem získaných bodů za každé jednotlivé kritérium. V kvalifikačním kole se jedou pouze dvě jízdy, maximální možný bodový zisk v kvalifikačním kole je 100.

Finále disciplína street je bodováno dle mezinárodních standardů systémem 2/3/3 (2 jízdy / 3 best tricky / 3 bodové hodnocení). To znamená, že každý závodník má 2 samostatné jízdy po 45 sekundách a po druhé jízdě má každý závodník 3 jednotlivé pokusy na best trick. Do výsledků se počítá lepší jízda (“the best one counts”) + dvě lepší bodové ohodnocení ze tří last tricků. Na 3 best tricky má každý jezdec maximálně 2min. Jako jeden pokus se počítá akční rozjezd na zamýšlený trik.

Celkové bodové ohodnocení závodníka je dáno součtem získaných bodů za každé jednotlivé kritérium. Maximální bodové ohodnocení finálové jízdy v systému 2/3/3 je 200 bodů (100 za jízdu a 50 za každý best trick). Podrobné informace v sekci Bodování.        

4.10.3. Minirampa a bowl

Bodování jednotlivých závodníků mají na starosti vždy minimálně tři rozhodčí. Podle mezinárodních standardů se jízdy hodnotí stejně jako v disciplíně park, tedy podle 4 základních kritérií a to: obtížnost předvedených triků, různorodost, konzistence a styl. Rozhodčí vždy udělí bodové hodnocení za každé jednotlivé kritérium zvlášť a to maximální možnou výší 25-ti bodů. Celkové bodové ohodnocení závodníka je dáno součtem získaných bodů za každé jednotlivé kritérium. Maximální možný bodový zisk je 100 (v případě vyhlášeného last tricku je maximální možný počet dosažených bodů 105). Podrobné informace v sekci Bodování.

4.10.4. Pump track

Pump track je disciplína, kde se hodnotí pouze nejrychlejší projetí předem postavené trati. Vítězí ten závodník v dané kategorii, který nejrychleji projede předem určenou trasu od pořadatelem určeného startu do pořadatelem určeného cíle. Podle profilu trati bude předem určen styl závodu buď jako single line nebo double line. V režimu single line jede každý závodník zvlášť. U double line (dvě stejné trasy postavené vedle sebe) je možné jet vyřazovací závod. 

        CSA a její zástupci organizující SC si vyhrazují právo na změnu formátu v případě nepřízně počasí. Vždy je však nutné, aby každý jezdec dostal stejný prostor na předvedení triků ve stejném čase.

4.11. Řešení shodných výsledků

        V situaci, kdy je shodné výsledné bodové ohodnocení jako součet všech bodů lepšího kola od všech rozhodčích u dvou a více závodníků, přistoupí rozhodčí k rozdělení pořadí dle níže vypsaných kritérií, která jsou uplatňována sekvenčně. Lepší celkové umístění získává závodník, který:

měl více bodů v kvalifikačních jízdách

získá vyšší absolutní bodové ohodnocení součtem obou finálových jízd

hlavní rozhodčí rozhodne o výsledném pořadí po poradě s ostatními rozhodčími

V případě pumptracku je řešení shodných výsledků jiné. Pumptrack je disciplína, kde podobně jako u alpského lyžování, rozhoduje rychlost. U kvalifikačních kol se shodné výsledky neřeší. V případě shodného času získají tito závodníci stejné umístění. Pokud by se stalo, že dva jezdci mají identický čas po odjetí finálových jízd, získá lepší umístění závodník, který:

má lepší výsledek v kvalifikačním kole

hlavní rozhodčí rozhodne o řešení situace po dohodě s ostatními rozhodčími (např. formou losu, ponechání shodného výsledku jak je na finálové listině, odstartováním nového kola pro závodníky se shodným časem)

4.12. Řešení výsledků v případě přerušení závodu, tie break

        Pokud nastane situace, která vylučuje dokončení závodu (nepřízeň počasí, živelná katastrofa nebo jiný zásah zvenčí), rozhodne o výsledku závodu Hlavní rozhodčí následovně: pokud všichni závodníci měli možnost řádně odjet kvalifikační kola za stejných podmínek, může Hlavní rozhodčí závod ukončit a pořadí bude určeno na základě kvalifikačních kol. Pokud se všichni účastníci a pořadatel závodu dohodnou na jiném termínu konání akce, budou výsledky anulovány a závod bude uspořádán v jiný termín. Další možnost řešení této situace je anulování celého závodu.

Čl. 5 - Povinnosti závodníků

5.1. Do každého závodu se musí náležitě registrovat - vyplnit pravdivě všechna pole elektronické / písemné registrace, vybrat disciplínu / disciplíny a věkovou kategorii / věkové kategorie a zaplatit startovní poplatek

5.2. Pokud to organizátor dovolí, může se závodník nižší kategorie zapsat do kategorie Masters. Žádost o zapsání do této kategorie je nutné podat nejpozději do konce akreditace vypsané dle pravidel konkrétního závodu. Od okamžiku schválení účasti v kategorii Masters již není možný přechod zpět do nižší kategorie v dané sezóně. Opačným směrem není změna možná tj. starší závodník nemůže startovat v mladší kategorii.

Zapsání do vyšší kategorie musí vždy písemně potvrdit organizátor akce. Jezdec mladší 18ti let musí doložit souhlas zákonného zástupce se startem v této kategorii.

5.3. Nesplnění výše uvedených podmínek může vést k nezaregistrování závodníka do závodu.

5.4. Každý jezdec musí být vybaven vhodným ochranným vybavením a případně respektovat nařízení o ochranném vybavení,  jež vydají organizátoři jednotlivých závodů. Všichni jezdci bez výjimky musí mít helmu, bez které nesmí být žádný jezdec připuštěn na start. V případě nedodržení pravidla o ochranném vybavení bude jezdec diskvalifikován.

V disciplíně street jsou helmy povinné pro závodníky do 18ti let. Starší závodníci mohou startovat bez helmy po podepsání prohlášení, že si uvědomují rizika, která s sebou přináší start v závodě bez helmy.

5.5. Jezdci musí dodržovat specifikaci používaných koloběžek viz.  Specifikace freestyle koloběžek.

Čl. 6 –  Povinnosti klubů

6.1. Závodníci, kteří jsou členy klubu, jsou povinni uvést správnou příslušnost k místnímu klubu během registrace.

6.2. Pokud závodník nesplní povinnost dle 6.1., nebude klub za výsledek takového závodníka  bodově ohodnocen.

Čl. 7 - Povinnosti pořadatele závodu

7.1. Pořadatel závodu je určen Výborem CSA. Pořadatel je odpovědný za organizování a pořádání závodu. Pořadatelem závodu může být CSA, klub, fyzická nebo právnická osoba. O udělení pořadatelství rozhoduje VV CSA na základě písemné žádosti pořadatele, která musí být doručena (emailem nebo poštou) minimálně dva měsíce před uzavřením Kalendáře závodů pro nadcházející sezónu (pro sezónu 2024 je tímto termínem 15. únor 2024)[b]. Změnu pořadatele závodu může v odůvodněných případech provést pouze řídící orgán soutěže - Výbor CSA.

7.2. Pořadatel závodu je povinen:

a) Zajistit místo konání soutěže (skatepark, minirampu, bowl, pump track) v termínu daném v kalendáři soutěží CSA a sportovní plocha musí vyhovovat standardům freestyle scooteringu.

b) Potvrdit řídícímu orgánu termíny a místo konání nejpozději do konce března příslušného roku.

c) Informovat vhodnou formou veřejnost a média o konání závodu. Viditelně rozvěsit rozpis závodu a výsledkový servis. 

d) Umožnit jezdcům dostatečný čas na trénink den před závodem a v den závodu,  pokud to dovolují  podmínky.

e) Minimálně 30 minut před začátkem závodu musí být skatepark připraven.

f) Pořadatel je povinen zachovat minimální vzdálenost 1 m mezi diváky a  překážkami.

g) Zajistit podmínky pro činnost zástupců řídících orgánů soutěže, zejména pro rozhodčí, výsledkový servis a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou.

h) Zajistit rozhodčím a jezdcům dosažitelnost nealkoholických nápojů v prostoru skateparku.

i) V případě použití elektronického či papírového POV zabezpečit jeho vyplňování.

j) Ohlásit průběžné a konečné výsledky závodu na místě tomu určeném.

k) Zajistit zdravotnickou službu (dále jen ZS), tedy osobu označenou jako ZS, která má zdravotnické vzdělání a nevykonává při závodu žádnou další funkci.

7.3. K udržení pořádku při závodech je pořadatel povinen zajistit pořadatelskou službu - může vykonávat i pořadatelský klub / pořadatel.

7.4. Pořadatelská služba zajistí:

a) Pořádek ve skateparku a bezpečnost účastníků.

b) Splnění příkazů policie, zástupců řídícího orgánu a rozhodčích.

c) Aby v průběhu závodu, přestávek a ani bezprostředně po závodě nevstupoval do skateparku nikdo kromě závodníků, rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu.

d) Aby do areálu nebyly vpuštěny, případně z něj vyvedeny osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým chováním jinak narušují bezpečnost  účastníků závodu a dalších osob v areálu.

f) Při zranění, u kterého nepostačí ošetření ve skateparku, okamžité přivolání rychlé lékařské služby.

g) Bezpečný odchod a odjezd závodníků, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže po závodě.

Čl. 8 - Sportoviště

8.1. Závodní plocha musí odpovídat standardům freestyle scooteringu - určuje Výbor CSA. Řídící orgán soutěže může stanovit další podmínky, které musí sportoviště splňovat.

8.2. Rozhodnutí o tom, zda byl skatepark řádně připraven, přísluší osobě pověřené CSA

Čl. 9 - Rozhodčí

9.1. Rozhodcováním závodu pověřuje řídící orgán soutěže kvalifikované rozhodčí, kteří prošli školením CSA, World Skate či ISF.

9.2. Rozhodčí závodu musí být minimálně tři, na MČR minimálně čtyři. Každý závod má vždy jednoho hlavního rozhodčího.

9.3. Rozhodčí hodnotí závod buď na papír s připraveným přehledem jezdců a prostorem pro výsledky nebo elektronicky.

9.4. Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích

Delegovaný rozhodčí je povinen:

a) Dostavit se nejpozději 120 minut před stanoveným začátkem závodu do skateparku (lhůta může být stanovena jinak).

b) Provést kontrolu seznamu jezdců a rozdělení - hlavní rozhodčí.

c) Provést kontrolu správnosti vyplnění POV po každé fázi závodu - hlavní rozhodčí.

d) Hodnotit závod dle obecných standardů freestyle scooteringu.

e) Žádat po pořadateli, aby zajistil nenarušování závodu ze strany diváků, popřípadě žádat, aby dotyčné vykázal z prostor skateparku či areálu.

Delegovaný rozhodčí má nárok na vyplacení odměny a příslušných náhrad stanovených Výbor CSA.

Čl. 10 - Povinnosti a práva účastníků závodu

10.1. Za závodníka je považován:

a) Jezdec, který se včas registruje do závodů splněním všech výše popsaných náležitostí

b) Jezdec, kterému nebrání v účasti v závodu zdravotní stav

c) Jezdec, který má vhodné vybavení

10.2. Pouze účastníci závodu a vedoucí klubů / pořadatelů / organizátorů mohou na plochu skateparku.

10.3. Jezdec má právo nahlédnout do POV po vyhlášení výsledků.

Čl. 11 – Přestupky závodníků

11.1. Přestupky proti ustanovením tohoto SŘ,  a ostatním platným normám a nařízením řídících orgánů a řídících orgánů soutěží budou trestány v rámci disciplinárního řízení (Disciplinární řád je samostatným dokumentem dostupným na www.czechscootering.cz) dle povahy:

Výtkou za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, ale nenarušují její regulérnost. Výtku mohou řídící orgány soutěží ukládat v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto SŘ s ohledem na závažnost přestupků.

Soutěžními důsledky, tj. diskvalifikace jezdce ze závodu za závažné porušení řádů a směrnic, kterými byla porušena regulérnost soutěže 

Vyloučením jezdce z celé série

Vyloučení jezdce z CSA a ze všech závodů pořádaných v rámci činnosti CSA.

Čl. 12 - Hodnocení výsledků v soutěžích

12.1. Výsledky závodu vyhodnocují a vyhlašují rozhodčí dle pravidel uvedených výše.

12.2. Po každém kole závodu jsou průběžné výsledky překontrolovány.

12.3. Celkové výsledky a průběžné pořadí SC jsou nejpozději do 24 hodin od vyhlášení výsledků dostupné na www.czechscootering.cz.

12.3. Rozhodčí hodnotí buď systémem online počítání výsledků (např. Live Heats) nebo ručně pomocí xls tabulek. Vždy musí být zachován jednotný systém hodnocení v každé disciplíně pro jeden kalendářní rok. Např. závod SC bude hodnocen v disciplíně Park online systémem Live Heats, pak i MČR a všechny ostatní závody SC v disciplíně Parku musí být hodnoceny systémem Live Heats pro danou sezónu.

Čl. 13 – Námitky proti výsledkům

13.1. Námitky je možné podat zpravidla po nahlédnutí do POV po vyhlášení výsledků závodu.

13.2. Námitky proti hodnocení výkonu závodníků musí být podány písemně bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30 minut) na místě samém hlavnímu rozhodčímu a to po odjetí všech závodníků v příslušné kategorii daného kola. O námitce rozhoduje hlavní rozhodčí přímo na místě, a to nejpozději do 30 minut od  podání námitek. Toto  rozhodnutí  bude vydáno písemně a je konečné.

V případě více námitek v jedné kategorii je oprávněn rozhodčí rozhodnout o námitkách do tří dnů ode dne konání závodu. 

13.3. Jinou námitku než uvedenou v 13.2. je možné podat písemně do 30-ti minut od okamžiku vyhlášení výsledků v den závodu. Finální výsledky vyhlašuje speaker akce a odkazuje buď na vyvěšení výsledků na nástěnce (nebo místě tomu určeném) v areálu závodu nebo odkazuje na online výsledky na webu www.czechscootering.cz. Námitka se podává hlavnímu rozhodčímu. Vyjádření k námitce musí hlavní rozhodčí vydat písemnou formou nejpozději do jednoho týdne od obdržení námitky. Toto  rozhodnutí  je konečné.

13.4. Námitky musí splňovat tyto obsahové náležitosti:

a) označení orgánu, kterému se podávají

b) jméno, příjmení a adresu podávajícího

d) označení závodu či předmětné skutečnosti, proti které se podávají námitky

e) označení důvodů námitek

f) označení důkazů (svědků, listin, apod.)

g) krátký popis případu

h) uvedení, jaký výsledek námitkového řízení se očekává

i) podpis

Čl. 14 – Závěrečná ustanovení 

Tento SŘ byl schválen na zasedání Výkonného výboru dne 21.1.2024  a nabývá platnosti 21.1. 2024.

Tímto SŘ se řídí všechny soutěže pořádané CSA od sezony 2024.

V Praze dne 21.1.2024

Czech Scooter Association, z.s.

Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11

170 00 Praha 7 - Holešovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Copyright 2022 czechscootering.cz All Rights Reserved.