REGISTRAČNÍ ŘÁD

Czech Scooter Association z.s.

 1. Úvodní ustanovení
  Tento Registrační řád Czech Scooter Association z.s (dále jen “CSA“) vychází z platných stanov CSA a stanovuje bližší podmínky registrace členů v souladu se Stanovami CSA a vzniku jejich členství v CSA. Veškeré změny mající vliv na registraci členů CSA a členů Klubů musejí být provedeny v souladu s tímto Registračním řádem 
 2. Definice členství v CSA
  1. CSA sdružuje Kluby ( právnické osoby)  a individuální členy - fyzické osoby, jejichž zájmem je freestyle scootering v závodní i nezávodní formě a kteří splňují podmínky uvedené ve Stanovách CSA.
  2. Členem CSA jsou: 
   1. sportovní oddíly, osoby s právní subjektivitou, tj. spolky ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. nebo jiné právnické osoby ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. pokud mají předmět činnosti související s posláním CSA (dále jen "Klub"), 
   2. fyzické osoby, které nejsou členy Klubu (dále jen "Jednotlivec")
   3. fyzické osoby, které jsou členy Klubu.
  3. CSA dále eviduje členy Klubů a Jednotlivce dle jednotlivých rolí:
   1. registrovaný člen – osoby uvedené v odst. 2., bez ohledu na to, zda mají některou z níže uvedených rolí,
   2. trenér – fyzická osoba, která splní kvalifikační podmínky dle směrnice pro kvalifikaci trenérů
   3. rozhodčí - fyzická osoba, která splní kvalifikační podmínky dle směrnice pro kvalifikaci rozhodčích
   4. funkcionář – fyzická osoba, která je určena klubem pro komunikaci a administrativní spolupráci mezi klubem a CSA
   5. ostatní – v případě administrativní potřeby je možné zavést i další role.
  4. Člen jednoho Klubu nemůže být registrován současně jako člen jiného Klubu. Členové Klubů a Jednotlivci mohou mít jednu nebo více rolí současně. 
 3. Registrace člena CSA a člena Klubu, vznik členství v CSA 
  1. Ke členství Jednotlivce se lze přihlásit prostřednictvím online formuláře na adrese http://www.czechscootering.cz/o-asociaci/clenstvi-v-csa/registrace-noveho-clena
  2. Ke členství Klubu se lze přihlásit prostřednictvím elektronického kontaktu na Předsedu CSA (Žádost o členství, registrační formulář).
  3. Členem spolku se stává fyzická osoba, která provedla kompletní registraci a zaplatila členský poplatek. Registraci svých členů zajišťuje Klub.
  4. CSA vede seznam členů, který je k dispozici příslušným státním úřadům, interním potřebám a ke komunikaci se členy. Za vedení seznamu členů odpovídá Předseda CSA. Členové spolku jsou povinni bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky sdělit CSA změnu jakýchkoliv údajů uvedených o nich v seznamu členů, jakož i skutečnost, že se stali členy Klubu. Člen spolku dává společně se souhlasem se zněním stanov i souhlas s uvedením poskytnutých údajů do seznamu členů CSA a s jejich zpřístupněním orgánům CSA. Administraci seznamu a veškerých změn provádí sekretář CSA ve spolupráci s funkcionáři Klubů a Jednotlivci.
  5. Kluby mají v souladu se Stanovami povinnost zajistit registraci svých členů jako členů CSA.
 4. Zánik členství v CSA a zánik registrace člena Klubu 
  1. Členství Klubů a Jednotlivců v CSA zaniká:
   1. vystoupením
   2. vyloučením
   3. zánikem právnické osoby
   4. úmrtím
   5. zánikem členství pro neplacení členských poplatků nebo z jiného důvodu.
  2. Základní pravidla zániku členství jsou uvedena ve stanovách.
  3. Při vystoupení člena zašle člen oznámení o ukončení členství do sídla CSA nebo elektronicky na Předsedu CSA. Oznámení o ukončení členství v CSA obsahuje zejména:
   1. jméno fyzické osoby a případně i název Klubu, ve kterém je členem,
   2. označení Klubu, pokud se jedná o ukončení členství Klubu,
   3. adresu bydliště nebo sídlo,
   4. podpis, pokud jde o vystoupení jednotlivce mladšího 18 let, je nutné doplnit i souhlas rodiče.
  4. Vzor oznámení o ukončení členství ke stažení zde
  5. Vyloučení člena musí být řádně zdůvodněno a vyloučit člena lze jen z důvodů uvedených ve stanovách. 
 5. Společná a závěrečná ustanovení 

Tento Registrační řád byl schválen předsednictvem CSA dne 1. února 2022 a nabývá platnosti od 2. února 2022.

Czech Scooter Association, z.s.

Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11

170 00 Praha 7 - Holešovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Copyright 2022 czechscootering.cz All Rights Reserved.